MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR
VÁS ZVE NA KONFERENCI

"REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A SPOLUPRÁCE S JINÝMI OBORY A PROFESEMI"

Konference je pořádána v rámci projektu Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR. Přední čeští odborníci a zástupci z praxe budou společně diskutovat na témata týkající se multidisciplinární spolupráce v oblasti psychiatrické péče, sociálních služeb, záchranného integrovaného systému, ochranných léčeb, primární péče a zaměříme se i na specifika péče o duševní zdraví dětí a seniorů.

Více informací o konferenci a jejím programu najdete na stránkách
www.reformapsychiatrie.cz

Kdy

13.-14. října 2021

Místo konání

EA Hotel Business
Havlíčkova 5625/28, 586 01 Jihlava

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek zahrnuje ubytování, účast na všech přednáškách dvoudenní konference, servis pro účastníky konference, doprovodné tiskové materiály, jmenovku, občerstvení během přednáškových programů (kávu, nealkoholické nápoje, apod.), oběd a společnou večeři. Účastnický poplatek je 650 Kč. Účastnické poplatky jsou včetně 15 % DPH. Účastnický poplatek je nevratný, ale v případě neúčasti za sebe můžete vyslat náhradníka nebo vám na požádání budou zaslány veškeré sjezdové materiály.

Přihláška se stává závaznou po připsání registračního poplatku na bankovní účet organizátora konference.

Online přihláška

Osobní údaje
Kontaktní údaje
Zaměstnání
Informace k pobytu
Doprava na konferenci je individuální a pořadatel nehradí náklady na dopravu a parkování. Vzhledem k omezené kapacitě parkovišť v místě konání akce, nemůže pořadatel garantovat rezervaci parkovacího místa. O možnostech parkování a vhodných místech Vás budeme informovat.
Poznámka
Konference se bude řídit platnými hygienickými a epidemiologický pravidly, které budou aktuální v době konání konference.
Odesláním tohoto formuláře souhlasím se zpracováním mých osobních údajů ve smyslu příslušných právních předpisů. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely organizace konferencí pořádaných v rámci Reformy psychiatrické péče, a to po dobu 10 let od ukončení realizace projektu „Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné“, č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006213“. Správcem osobních údajů („správce“) je Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví, IČO 00024341, se sídlem Palackého náměstí 4, 128 00 Praha 2. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Robert Vávra, DiS., oia(zavináč)mzcr.cz . Osobní údaje mohou být předány právnickým či fyzickým osobám, jež se podílejí na uvedeném projektu, nebo jej zajišťují, případně osobám nebo orgánům provádějícím jeho kontrolu. Právním základem zpracování je Vámi udělený souhlas, který můžete kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Udělení souhlasu není Vaší právní povinností, ale je nutnou podmínkou pro Vaši účast ve výše uvedeném projektu. Máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu a doplnění nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Máte též právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
ODESLAT FORMULÁŘ

S případnými dotazy se můžete obrátit na koordinátora konference Jakuba Štěpánka
e-mail: konference@reformapsychiatrie.cz, tel.: +420 775 707 877

Konference je spolufinancována z projektu “Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006213) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu