MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR
VÁS ZVE NA ONLINE KONFERENCI

"VIDÍME JIŽ NOVOU
PODOBU PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ V PRAXI?"

Konference je realizována v rámci reformy péče o duševní zdraví. Cílem konference a workshopů je na základě zkušeností lidí z praxe informovat a diskutovat o aktuálním stavu reformy včetně financování, vzfělání, rozvoji akutní péče, nových službách, ochranných léčbách, kvalitě péče a zapojování uživatelů.

Více informací o konferenci a jejím programu najdete na stránkách
www.reformapsychiatrie.cz

Kdy

19. květen - 20. květen 2021
od 9 hodin

Online konference

Online přihláška

Osobní údaje
Kontaktní údaje
Poznámka
Odesláním tohoto formuláře souhlasím se zpracováním mých osobních údajů ve smyslu příslušných právních předpisů. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely organizace konferencí pořádaných v rámci Reformy psychiatrické péče, a to po dobu 10 let od ukončení realizace projektu „Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné“, č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006213“. Správcem osobních údajů („správce“) je Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví, IČO 00024341, se sídlem Palackého náměstí 4, 128 00 Praha 2. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Tereza Pavlíčková, oia(zavináč)mzcr.cz . Osobní údaje mohou být předány právnickým či fyzickým osobám, jež se podílejí na uvedeném projektu, nebo jej zajišťují, případně osobám nebo orgánům provádějícím jeho kontrolu. Právním základem zpracování je Vámi udělený souhlas, který můžete kdykoliv odvolat. Udělení souhlasu není Vaší právní povinností, ale je nutnou podmínkou pro Vaši účast ve výše uvedeném projektu. Máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu a doplnění nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Máte též právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
ODESLAT FORMULÁŘ

S případnými dotazy se můžete obrátit na koordinátora konference Jakuba Štěpánka
e-mail: konference@reformapsychiatrie.cz, tel.: +420 775 707 877

Konference je spolufinancována z projektu “Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006213) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu